3 Kişinin oyu ile 5

klasik bando takımıKlasik Bando Takımı, klasik müzik çalan bando gruplarına verilen isimdir. Bandoda ki müzisyen sayısını belirtmek için değişik terimler kullanılır ve bu sayıların temeli Latinceden gelmektedir. Müzisyen sayısına göre, duet(ikili), trio(üçlü), quartet(dörtlü), quintet(beşli), sextet(altılı), septet(yedili), octet(sekizli), nonet(dokuzlu) ve dectet(onlu) olarak adlandırılır. Klasik Bando çeşidinde tek kişi bir bandoyu temsil etmez. Genellikle askeri bando tören ve karşılamalarda görev alır. Yani resmi törenlerde çalan bando klasik bandodur. Bando takımı enstrüman çalan profesyonel  ve eğitici arkadaşlardan oluşur. Bu bandoya merasim bandosu ismi de verilmektedir.

Tarih öncesi dönemden günümüze kadar gelen müzik gelişimi içerisinde enstrümanların müzik topluluklarındaki yeri büyüktür. Çünkü müziği oluşturan en temel öğelerden birisi çalgılardır. Çalgılar üflemeli, yaylı,tuşlu ve vurmalı olarak sınıflara ayrılmıştır.

Klasik Bando Takımı ve Kostümü

merasim bandosuKlasik bando takımı için kostüm şu şekildedir. Kırmızı ceket, siyah pantolon, sarı kordon ve apoletli bir kostümdür.

Klasik Bando en fazla  kırk elli parçadan ibaret  bir müzik takımıdır. Böyle bir topluluk yürüyüş halinde de bulunabileceği için çoklukla klasik bando deyimi, askerî bir orkestra meydana getiren mızıkacılar topluluğu için de kullanılır. Özel günlerdeki etkinliklerde askeri bando konumunda da hizmet vermektedir. Bu anlamda klasik bando diğer adıyla merasim bandosu resmi törenlerin vazgeçilmez dekoru halindedir.

Klasik Bandolarda Kullanılan Çalgılar

Günümüz bandoları  geniş repertuara sahip, yurt dışında da faaliyet gösteren bir orkestra niteliğindedir. Bir orkestradaki yaylı çalgıların sesleri açık havada yeterince duyulmadığı için bandolarda üflemeli ve vurmalı çalgılar kullanılmaktadır.

Klasik bandolarda ağaç üfleme, bakır üfleme ve vurmalı çalgılar kullanılır. Bir bakır üfleme çalgı bandosundaki çalgıların çoğu, 1845’te Belçikalı çalgı ustası Adolphe Sax’ın tanıttığı sakshorn ailesinin içinde yer alır. Genellikle bakır üfleme çalgı bandosunda kornetler ve flügeller bulunur.Bununla beraber sakshornlar, trombonlar, tubalar ve davullar bulunur.Bu çalgıların sayısı bandodan bandoya değişiklik göstermektedir. Aynı şekilde kullanılan çalgıların sayı ve bileşimleri ülkeden ülkeye değişmektedir.

Klasik Bando – Merasim Bandosu Geçmişi

askeri bandoKlasik Bando bi nevi askeri bando niteliği taşıdığı için geçmişine bakacak olursak Tanzimat devrine rastladığını görmekteyiz. Tanzimat’tan önce Mehterhane’nin kaldırılarak yerine Avrupa’ daki benzerleri gibi bir orkestra kurulması fikri doğmuştu. İtalya’dan Giu seppe  Donizetti adında ünlü bir müzikçi getirilmiş ve Paşa rütbesi verilmişti. Kendisinden bu çeşit bir orkestrayı kurmasını talep etmişlerdi. Ve bu sayede Türk ordusunda ilk bando Donizetti Paşa tarafından kuruldu. Bugün askeri bandoların en geniş kadrolu olanına “Armoni Mızıkası” veya “Armoni Orkestrası” denilmektedir.

Diğer bando türleriyle birlikte bu bando çeşidinin de tarihi geçmişinin mehtere dayandığını söylemek yanlış olmaz. Selçuklular ile Osmanlılar’da, devletin ve ordunun resmi müzik toplulukları (mehterhaneleri) bulunurdu. Mehterhanelerde, çalgıcılar askeri disiplin altında yetiştirilerek eğitim görürlerdi. Özellikle 18. yüzyılda mehter müziği büyük davul ve zil üçgeni gibi çalgıların çıkardıkları ses ve vuruşlarla olduğu kadar ezgisel olarak da Avrupa bandolarını büyük bir ölçüde etkilemiştir. Mehterhaneler günümüz Türk bandolarının temel öncüsü sayılır. Mehter müziğinde olan çalgıları üç grupta toplayabiliriz: Zurna, boru, mehter düdüğü gibi üflemeli çalgılar ilk grubu oluşturur. Kös (büyük davul), davul, nakkare (küçük davul) gibi vurmalı çalgılar ikinci grubu; ziller, çıngı­raklar ve çevgenler de son grubu oluşturmaktadır.

Avrupa’da Bando Geçmişi

Bandolar ilk kez 15. yüzyılda Almanya’da oluşum gösterdi. Alman müzikçilerin yabancı müzik topluluklarına geçmesiyle, üflemeli çalgıların ağırlıkta olduğu bandolar zamanla Fransa, İngiltere ve Amerika’ya yayılım gösterdi. Avrupa seferleri zamanında Osmanlı Devleti’nde ordunun içinde yer alan mehteran takımı ve müziği  Avrupa’daki bandonun gelişimine büyük ölçüde katkı sağlamıştır. Haydn ve Mozart gibi birçok besteci için de esin kaynağı oldu.

Muzıka-yı Hümayun

Osmanlılar’da kurulan ilk mehterhane Fatih Sultan Mehmed zamanında gerçekleştirilmiştir. Daha sonraki padişahlarca da bu mehterhane geliştirildi. 1826 yılında Yeniçeri Ocağı’nın kapanıp sistemin kaldırılmasıyla ve yerine Nizam-ı  Cedid’in gelmesiyle mehterhaneler önemini zamanla yitirdi. 1827’de ise  II. Mahmud zamanında Muzıka-yı Hümayun kuruldu. Muzıka-yı Hü-mayun’a mensup ilk askeri muzıka okulu da 1831 yılında faaliyete geçti. Giuseppe Donizetti Muzıka-yı Hümayun’un başına getirildi. Bu topluluğu kısa bir sürede çağdaş anlamda bir bandoya çevirmeyi başardı. Muzıka-yı Hümayun’ da yer alan ilk Türk bando şefi, aynı zamanda besteci ve iyi bir klarnetçi olan Mehmet Ali Bey’dir. Muzıka-yı Hümayun Cumhuriyet dönemine kadar varlığını sürdürdü. 1924 yılında Riyaseticumhur Musiki Heyeti  kuruldu. Orkestra ve bandonun 1933 yılında birbirinden kopmuştur.Cumhurbaşkanlığı Armoni Muzıkası ismini aldı. Günümüzde ise bu topluluğun ismi Kara Kuvvetleri Armoni Muzıkası’dır. Merasim bandosu bir diğer adıyla askeri bando  Türk ordusunda bir gelenek olmuştur.

Call Now Button